Regulamin Treco

I. Zasady i definicje

 1. § 1.1

  Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady korzystania z portalu TRECO pod adresem www.treco.pl, którego właścicielem jest Spółka "TRECO" Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS za nr 0000341226 NIP: 625-240-79-80 REGON 241378482 kapitał zakładowy 10 000 zł

 2. § 1.2

  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. § 1.2.1

   TRECO - portal branżowy skupiający trenerów, szkoleniowców i inne osoby zajmujące się zawodowo lub prywatnie prowadzeniem wszelkiego rodzaju zajęć szkoleniowych, zarządzany przez Administratora. Portal dostępny jest w domenie internetowej www.treco.pl

  2. § 1.2.2

   Administrator - osoba zarządzająca portalem i sprawująca nad nim opiekę.

  3. § 1.2.3

   Ogłoszenie (równoznaczne z ofertą) - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty szkolenia jak również oferty dotyczącej innych usług związanych z szeroko pojętym rynkiem szkoleń.

  4. § 1.2.4

   Użytkownik - Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu na podstawie niniejszego Regulaminu. Uprawnienia użytkownika uzależnione są od przyznanej przez Administratora kategorii.

  5. § 1.2.5

   Profil – miejsce na portalu, w którym ujawnione są dane osobowe lub dane firmy podane przez Użytkownika w czasie rejestracji. Profile z danymi nieprawdziwymi lub niepełnymi będą usuwane bez odrębnego powiadomienia Użytkownika.

  6. § 1.2.6

   Ogłoszeniodawca - Użytkownik zamieszczający ogłoszenia w portalu.

  7. § 1.2.7

   Cennik – ustalane przez TRECO opłaty za umieszczenie Ogłoszeń lub korzystanie z portalu w innej formie, uiszczane przez Użytkownika.

  8. § 1.2.8

   Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z portalu.

  9. § 1.2.9

   Materiały – Artykuły, Ćwiczenia, Materiały szkoleniowe, Prezentacje Power point, Programy szkolenia, Scenariusze zajęć udostępnione przez TRECO w pod tytułem darmowym lub odpłatnie, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. § 1.3

  Portal służy zgromadzeniu wszelkich niezbędnych informacji oraz wiadomości dla osób związanych zawodowo lub jedynie zainteresowanych problematyką szkoleń. Portal jest wyłącznie platformą wymiany informacji oraz rozpowszechniania materiałów zgodnych z obowiązującym prawem. TRECO udostępnia materiały wyłącznie do zastosowania w zakresie związanym ze szkoleniami i tematyką danego materiału. TRECO nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych przez Użytkowników portalu.

 4. § 1.4

  TRECO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania się Użytkowników.

 5. § 1.5

  TRECO nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą. TRECO nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.

 6. § 1.6

  Dane kontaktowe Użytkowników portalu TRECO pojawiające się w Profilach lub Ogłoszeniach mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, w szczególności w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 7. § 1.7

  Treść zamieszczanych w portalu informacji lub ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu TRECO przysługuje prawo odmowy publikacji informacji lub Ogłoszenia lub jego usunięcia bez zwrotu kosztów publikacji.

 8. § 1.8

  TRECO nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych informacji ofert, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.

 9. § 1.9

  I.1.Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora portalu powodują pogorszenie jakości i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia TRECO do usunięcia publikacji naruszających Regulamin ofert bez podania przyczyny.

 10. § 1.10

  I.1.Użytkownicy typu: Firmy Szkoleniowe, którzy zarejestrowali się na portalu lub zamieścili na nim Ogłoszenia, a w rzeczywistości nie istnieją i zarejestrowali się tylko po to aby korzystać z portalu na preferencyjnych warunkach będą z portalu usuwani, a znamiona oszustwa, którego się dopuścili będą przekazywane do odpowiednich organów ścigania.

II. Prawa autorskie

 1. § 2.1

  Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz TRECO bądź firm i osób uprawnionych.

 2. § 2.2

  Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki), a  w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, animacja Flash i linki multimedialne, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody TRECO.

 3. § 2.3

  Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.

 4. § 2.4

  Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 5. § 2.5

  Nazwa portalu TRECO, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez portal TRECO lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię portalu TRECO.

III. Ochrona prywatności

 1. § 3.1

  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Spółka TRECO Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez TRECO w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z portalu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 2. § 3.2

  Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie portalu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. § 3.3

  Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 4. § 3.4

  Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

IV. Korzystanie z portalu

 1. § 4.1

  Użytkownik może korzystać z portalu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.

 2. §4.2

  Portal umożliwia Użytkownikowi:

  1. § 4.2.1

   bezpłatny oraz płatny dostęp do materiałów publikowanych na stronach w ramach portalu

  2. § 4.2.2

   dostęp do forum dla użytkowników zarejestrowanych w portalu

  3. § 4.2.3

   możliwość zakupu dowolnie wybranego materiału przez zarejestrowanych użytkowników

 3. § 4.3

  Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować materiałów umieszczonych w portalu.

V. Korzystanie z materiałów

 1. § 5.1

  Materiały dostępne są dla każdego zarejestrowanego użytkownika portalu. W przypadku gdy materiały udostępniane są odpłatnie, ceny oraz zasady określa regulamin płatności.

 2. § 5.2

  TRECO oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do udostępnionych materiałów i jest uprawniony do udzielenia licencji.

 3. § 5.3

  Wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi, mogą być wykorzystywane zarówno w ramach zastosowania domowego jak i profesjonalnego. TRECO z chwilą dokonania zapłaty za materiał albo pobrania materiału udziela Użytkownikowi nieograniczonej w czasie, odpłatnej albo nieodpłatnej, nie wyłącznej, ważnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na zakupiony albo pobrany materiał. Licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszej sublicencji na rzecz innych osób. Materiał może być wykorzystywany wyłącznie następujących polach eksploatacji:

  1. § 5.3.1

   użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem włącznie z zastosowaniem komercyjnym dla Użytkownika.

  2. § 5.3.2

   kopiowanie na dla celów archiwalnych lub stworzenia kopii szkoleniowych,

  3. § 5.3.3

   odtworzenie na użytek szkolenia.

VI. Korzystanie z działu download

 1. § 6.1

  Materiały zamieszczone w dziale download pochodzą z zasobów TRECO Sp. z o.o.

 2. § 6.2

  Pobranie materiałów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu, regulaminu pobierania i cennika.

VII. Korzystanie z działu forum

 1. § 7.1

  Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Użytkownik zgadza się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

 2. § 7.2

  Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, które wpisze będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez Jego zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

 3. § 7.3

  Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

 4. § 7.4

  Dokonując pierwszego wpisu na forum Użytkownik akceptuje warunki regulaminu.

VIII. Kryteria publikacji ofert

 1. § 8.1

  Zamieszczanie Ogłoszeń jest płatne. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik usług zamieszczony na stronie portalu TRECO i będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 2. § 8.2

  Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w Ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza.

 3. § 8.3

  Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdym swoim Ogłoszeniu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych TRECO może usunąć taką ofertę bez możliwości ewentualnej rekompensaty. Jeżeli w trakcie korzystania z portalu dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie, jest on zobowiązany do zmiany tych danych w swoim panelu klienta po prawidłowym zalogowaniu się do niego.

 4. § 8.4

  TRECO oferuje również inne produkty i usługi reklamowe, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik danych produktów lub usług.

IX. Kategorie użytkowników

 1. § 9.1

  Pracownik Działu HR - osoba zatrudniona w Dziale Personalnym organizacji o dowolnej wielkości.

 2. § 9.2

  Menedżer szkolący - osoba, która pełni funkcję menedżerską w organizacji dowolnej wielkości a której jednym z obowiązków jest doskonalenie kompetencji swoich podwładnych (osobiście szkoli i/lub coachuje własnych pracowników).

 3. § 9.3

  Trener - osoba, która prowadzi szkolenia (posiada doświadczenie w tym zakresie i kompetencje trenerskie mogą potwierdzić przynajmniej 3. osoby).

 4. § 9.4

  Coach - osoba, która prowadzi coachingi (posiada doświadczenie w tym zakresie i kompetencje coacha mogą potwierdzić przynajmniej 3. osoby).

 5. § 9.5

  Przyszły Trener - osoba, która w przyszłości zamierza być Trenerem (rozwija się lub przygotowuje do rozwoju w tej dziedzinie)

 6. § 9.6

  Przyszły Coach - osoba, która w przyszłości zamierza być Coachem (rozwija się lub przygotowuje do rozwoju w tej dziedzinie)

 7. § 9.7

  Przyszły pracownik HR - osoba, która w przyszłości zamierza pracować w dziale HR (rozwija się lub przygotowuje do rozwoju w tej dziedzinie)

X. Cennik

 1. § 10.1

  Za dawnload materiałów obowiązują ceny każdorazowo wyświetlone przy danym materiale. Podana cena jest ceną brutto za sztukę.

 2. § 10.2

  Zapłata ceny może nastąpić poprzez przelew, sms lub zapłatę kartą kredytową.

 3. § 10.3

  Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem systemu Płatności.pl.

XI. Odpowiedzialność i reklamacje

 1. § 11.1

  Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez TRECO usługi w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

 2. § 11.2

  Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@treco.pl

 3. § 11.3

  Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

XII. Postanowienia końcowe

 1. § 12.1

  W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności portalu oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@treco.pl

 2. § 12.2

  TRECO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych portalu. Zmiany Regulaminu i Cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej www.treco.pl

 3. § 12.3

  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Dolacz do nas
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint