Regulamin bazy hotelowej

I. Postanowienia ogólne

 1. 1.

  Portal treco.pl jest portalem dedykowanym dla wszystkich osób zajmujących się rozwojem kompetencji lub przygotowujących się do takiej pracy (Trenerzy, Coachowie, Menedżerowie szkolący, przyszli Trenerzy, Pracownicy działów HR). Dostarcza on kompleksowej informacji z rynku, w tym zawiera również bazę miejsc noclegowych dając Użytkownikom możliwość zapoznania się z ofertą miejsc noclegowych na terenie całej Polski.

 2. 2.

  Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Ogłoszeniodawców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal.

 3. 3.

  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Definicje

 1. 1.

  Portal – serwis internetowy treco.pl, zawierający bazę danych o miejscach noclegowych w Polsce i dający zarówno hotelom jak i użytkownikom możliwość zamieszczania nowych obiektów noclegowych w bazie.

 2. 2.

  Operator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz wszystkich użytkowników portalu.

 3. 3.

  Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Operatora, w szczególności uzyskując możliwość dodawania nowych obiektów do bazy obiektów portalu.

 4. 4.

  Baza obiektów – zbiór informacji na temat miejsc noclegowych zamieszczanych w portalu przez Ogłoszeniodawców.

III. Rejestracja w portalu i zasady korzystania z portalu

 1. 1.

  Zarówno osoby zarejestrowane jak i nie zarejestrowane mogą w pełni korzystać z zakładki – hotele).

 2. 2.

  Zarówno firmy zarejestrowane jak i nie zarejestrowane mogą w pełni korzystać z zakładki – hotele).

 3. 3.

  Ogłoszeniodawca w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Operatora. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Ogłoszeniodawcę będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 4. 4.

  Ogłoszeniodawca który umieścił swoje dane na portalu treco.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji pochodzących z portalu treco.pl, odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania portalu ( nowości, zmiany, promocje, komunikaty systemowe), jak również informacji o charakterze reklamowym.

 5. 5.

  Informacje podane w formularzu są przez Operatora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Ogłoszeniodawcami oraz w celu lepszego dostosowywania do potrzeb Ogłoszeniodawców oferowanych przez Operatora usług.

 6. 6.

  Ogłoszeniodawca ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych. Ogłoszeniodawca może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Operatora.

 7. 7.

  Zamieszczenie swoich danych na portalu treco.pl jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Dodawanie obiektów do bazy przez Użytkownika portalu – osobę fizyczną

 1. 1.

  Użytkownik zalogowany jako użytkownik: Hotel w serwisie może dodać hotel do bazy hotelów i sal szkoleniowych.

 2. 2.

  Warunkiem wyświetlenia się hotelu w bazie jest posiadanie profilu w portalu zaakceptowanego przez Administratora) oraz uzupełnienie pól w formularzu dodawania hotelu.

 3. 3.

  Po wypełnieniu formularza Użytkownik korzysta z opcji „zapisz”, aby zapisać wprowadzone przez siebie dane lub z opcji „zapisz i publikuj” po skorzystaniu z której przekierowywany jest na podstronę publikacji. Może on opłacić usługę i opublikować opis. Użytkownik będzie mógł opuścić stronę publikacji bez publikowania opisu. W takim wypadku Użytkownik będzie miał dostęp do edycji zapisanych przez siebie wpisów poprzez panel w edycji swojego profilu. Do zapisania wpisu w swoim profilu wymagane jest jedynie uzupełnienie tytułu wpisu, jednak dopiero po uzupełnieniu wszystkich pół będzie można skorzystać z opcji „zapisz i publikuj”.

 4. 4.

  Każdy Użytkownik serwisu będzie mógł komentować opis hotelu, oraz przyznawać mu ocenę (od 1 do gwiazdek). Dodatkowo jeżeli przy dodawaniu komentarza zaznaczy opcję „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem [link] i chcę wziąć udział w promocji „Doładowania za komentarze” jego komentarz zostanie odłożony w panelu administracyjnym w zakładce „Doładowania za komentarze”, a po zatwierdzeniu przez Administratora na konto Użytkownika przekazana zostanie ustalona w regulaminie kwota doładowania w ramach Funduszy Treco. ta nie jest przyznawana od razu po dodaniu hotelu do bazy, lecz dopiero po pozytywnej weryfikacji wprowadzonego hotelu przez Administratora.

V. Dodawanie obiektów do bazy przez Hotel i administrowanie bazą obiektów Ogłoszeniodawcy

 1. 1.

  Ogłoszeniodawca ma prawo zamieszczania własnych obiektów w bazie obiektów portalu, za pomocą udostępnionego mu panelu administrowania ofertą.

 2. 2.

  Ogłoszeniodawca ma stały dostęp on-line do swojego konta i możliwość bieżącego aktualizowania własnej bazy obiektów, jak również dodawania nowych.

 3. 3.

  Za każdy dodany wpis pobierany jest roczny abonament w wysokości 369.00 zł netto.

 4. 4.

  W momencie, gdy Ogłoszeniodawca dokona modyfikacji w swojej ofercie i nie poinformuje o tym Portalu, ten ma prawo zamieścić przy jego ofercie adnotację o nieaktualności danych. Adnotacja ta pozostanie aktywna do momentu dostarczenia przez Ogłoszeniodawcę kompletnej informacji dotyczącej wprowadzonych zmian oraz przesłania aktualnej oferty.

 5. 5.

  Za zamieszczanie na portalu treści niezgodnych z obowiązującym prawem polskim oraz międzynarodowym, utrudnianie korzystania z portalu innym użytkownikom lub też nie przestrzeganie niniejszego regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia konta Ogłoszeniodawcy.

VI. Prawa i obowiązki Operatora

 1. 1.

  Operator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy.

 2. 2.

  Operator zobowiązuje się do udzielania Ogłoszeniodawcy niezbędnej pomocy w zakresie użytkowania portalu.

 3. 3.

  Operator ma prawo likwidacji oferty Ogłoszeniodawcy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych danych.

 4. 4.

  Operator nie odpowiada za treści umieszczone przez Ogłoszeniodawcę w portalu treco.pl. Za treści takowe w pełni odpowiada Ogłoszeniodawca.

 5. 5.

  W przypadku strat finansowych poniesionych przez Operatora z powodu umieszczenia przez Ogłoszeniodawcę niedozwolonych treści Ogłoszeniodawca zobowiązuję się do pokrycia ich w całości.

 6. 6.

  Ogłoszenie zostanie opublikowane na portalu treco.pl w momencie dokonania opłaty rejestracyjnej, za pośrednictwem platnosci.pl. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku nie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym w przeciągu 7 dni od wysłania faktury pro-forma.

 7. 7.

  Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności informacji zawartych w ogłoszeniach.

 8. 8.

  Opłata rejestracyjna, w wysokości 369.00 zł, jest opłatą o charakterze bezzwrotnym wyłącznie w momencie usunięcia ogłoszenia z winy Ogłoszeniodawcy.

 9. 9.

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez osoby trzecie lub też przez zdarzenia losowe niezależne od Operatora.

 10. 10.

  Za wszelkie problemy z użytkowaniem portalu lub dostępem do jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora, związane z nieprawidłowym działaniem infrastruktury internetowej Ogłoszeniodawcy odpowiada on sam.

VII. Postanowienia końcowe

 1. 1.

  Ogłoszeniodawca akceptuje niniejszy regulamin w chwili dokonania rejestracji w portalu.

 2. 2.

  Operator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym Ogłoszeniodawcy.

 3. 3.

  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. 4.

  Płatności za świadczenie usług można dokonywać za pośrednictwem konta: PKO BP 43 1020 2498 0000 8702 0418 3596

Dolacz do nas
Treco | logo

Zaloguj się lub zarejestruj

Masz już konto? Zaloguj się do portalu za pomocą formularza.
Jesteś nowym użytkownikiem? Zarejestruj się w jednym prostym kroku.

Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

realizacja: Netizens Peppermint